Obchodné podmienky - stare

AKO NAKUPOVAŤ: Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky definujú základné práva a podmienky obchodného styku a spolupráce prevádzkovateľa internetového obchodu https://eshop.rockcentrum.sk spoločnosti Rock Centrum, Ambra Pietra 40, 036 01 Martin, Slovensko, IČO: 32660162.


1. Základné podmienky spolupráce
Nákup tovarov a služieb uvedených na www.eshop.rockcentrum.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby len za predpokladu, že súhlasia s nasledovnými pravidlami.
Tovary v cenách a špecifikáciách uvedených na www.eshop.rockcentrum.sk ponúka predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu (ďalej len „predávajúci“) na predaj fyzickým alebo právnickým osobám s miestom dodania v Slovenskej a Českej republike. S ohľadom na zvýšené náklady predávajúceho pri realizovaní obchodu so zahraničím je pre takýto prípad potrebné dojednať osobitné podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim pri každom jednotlivom obchode. V prípade kupujúceho – konečného spotrebiteľa nepodnikateľa sa predaj riadi občianskym zákonníkom SR, v prípade kupujúceho – podnikateľa sa predaj riadi prioritne ustanoveniami Obchodného zákonníka SR. V obidvoch prípadoch v aktuálnom znení k dátumu objednávky. Ak uvedené a s nimi súvisiace právne predpisy v aktuálnom čase poskytujú kupujúcemu silnejšie práva ako v tu uvedených všeobecných obchodných podmienkach, má kupujúci právo sa ich dovolávať a predávajúci povinnosť mu vyhovieť.


2. Objednanie tovaru
Objednanie tovaru sa realizuje naplnením košíka požadovanými produktmi, zadaním povinných údajov o kupujúcom, platiteľovi, mieste dodania, forme dodania a platby a následným odoslaním objednávky. Objednávka sa považuje zo strany predávajúceho za prijatú až odoslaním potvrdzujúceho e-mailu.V prípade, že potvrdzujúci e-mail neobdržíte do 11,00 hod. najbližšieho pracovného dňa, prosíme kontaktujte naše obchodné oddelenie e-mailom alebo telefonicky, nakoľko pravdepodobne došlo k technickým problémom so spracovaním údajov z objednávky, alebo boli zadané nesprávne kontaktné údaje.
Stáli zákazníci majú možnosť využiť ďalšie služby ako opakované objednávky, kopírovanie položiek zo starších objednávok či osobitnú cenovú hladinu a platbu na faktúru po poskytnutí kreditného rámca predávajúcim.


3. Odber a vrátenie tovaru
Odber tovaru sa uskutočňuje dohodnutým spôsobom: osobne na určenom mieste, dovozom k odberateľovi, prepravnou službou alebo poštou, vrátane platby na dobierku. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na dodacom, resp. prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Dopravné je zákazník, ak nie je dohodnutí inak, povinný uhradiť v zmysle cenníka najneskôr pri odbere tovaru. To isté platí aj v prípadne objednávky iných služieb spojených s dodávkou tovaru.
Tovar objednaný cez internet má zákazník - nepodnikateľ právo do 14 pracovných dní vrátiť na vlastné náklady do sídla našej spoločnosti Ambra Pietra 40, 036 01 Martin, Slovensko a to v prípade, že tovar nebol používaný, je zabalený v pôvodných znovu uzatvorených plne funkčných obaloch a má všetky súčasti a príslušenstvo vrátane vnútorných obalov, návodov a ochranných prvkov. Za použitie tovaru vylučujúce vrátenie sa považuje akákoľvek manipulácia s ním nad rámec základného oboznamovania sa s jeho vzhľadom, farbou, ergonómiou a skúškou základných funkcií v stave, v akom bol tovar vyrobený (rovnako ako pri predaji v „kamennom obchode“ a to najmä reálne fyzické využitie jeho funkcií v prevádzke). Za používanie tovaru vylučujúce jeho vrátenie sa považuje aj užívateľská inštalácia operačného systému či iných softvérov na počítač, užívateľské nastavenie komunikačných nástrojov iné ako prednastavené výrobcom, inštalácia spotrebného materiálu, registrácia či aktivácia softvéru, porušenie ochranného obalu či ochrannej pásky či známky v prípade, ak od tohto okamihu môže dôjsť k zmene vlastností materiálu vplyvom prostredia či k plynutiu záručnej doby.
Vrátenie tovaru ktorý sa v zmysle vyššie uvedeného považuje za použitý podlieha súhlasu a osobitným podmienkam predávajúceho.


4. Doprava
Tovar, ktorý si zákazník neodoberie osobne je možné k nemu doviezť alebo zaslať prepravnou službou alebo na dobierku. Cena dopravy bude uvedená na objednávke pred jej potvrdením a odoslaním zo strany kupujúceho.


5. Platobné podmienky
Zákazníci spoločnosti Rock Centrum môžu využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platenia:
A) zálohová platba na celú sumu,
B) platba pri dodaní tovaru na mieste - len pri hodnote tovaru do 1 000€,-
C) platba v hotovosti na pobočke v Martine
D) platba kartou
E) platba na faktúru s dohodnutou splatnosťou - pre vybraných spoľahlivých registrovaných zákazníkov s podpísanou rámcovou zmluvou.
Platbu zálohy je možné uskutočniť nasledujúcimi metódami:
A) prevodom na účet
B) vložením hotovosti na účet (nutné uviesť variabilný symbol - číslo predfaktúry)
V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby. V opačnom prípade sa jeho konanie bude považovať za podvodné.


6. Cenník
Ceny na www.eshop.rockcentrum.sk sú upravované denne podľa situácie na trhu a teda garantované len pre konkrétnu on-line objednávku. V prípade, že pri objednávke tovaru s dodacou lehotou presahujúcou 72 hodín, alebo neuvedenou, nebude zo strany predávajúceho potvrdená pevná cena, vyhradzuje si predávajúci právo aj bez predchádzajúceho upozornenia cenu takto objednaného tovaru zmeniť podľa aktuálnej situácie na trhu, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny predávajúcim potvrdených objednávok sú garantované od prijatia objednávky predávajúcim až po dodanie tovaru.

7. Pravidlá zliav
Zľavy nie je možné kombinovať. Zľavové kupóny neplatia na už zľavnené produkty.

8. Stornovanie objednávky
V prípade akceptovania požiadavky zákazníka na stornovanie už uzavretého obchodu (odoslané potvrdenie) má predávajúci právo požadovať paušálnu úhradu vzniknutých nákladov vo výške 5% z objemu zrušeného obchodu, minimálne 5,- €. Náhradu predávajúci nebude požadovať v prípade zrušenia objednávky na tovar s dodacou lehotou presahujúcou 2 pracovné dni, ak bude storno objednávky doručené predávajúcemu najneskôr v nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky, a tiež v prípade nedodateľného tovaru.


9. Pracovná doba
Objednávky prostredníctvom Internet a e-mail-om sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Osobne alebo telefonicky sme vám k dispozícii v pondelok až piatok od 8.30 do 17.00 hod. Objednávky potvrdzujeme a vybavujeme v pracovných dňoch od 8.30 do 17.00 hod.


10. Reklamačné podmienky - predmet reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený predávajúcemu, a to z dôvodu vád výroby alebo materiálu. Miestom reklamácie je miesto predaja tovaru alebo zmluvné servisné stredisko (pre internetový predaj je to sídlo spoločnosti Rock Centrum Ambra Pietra 40, 036 01 Martin) Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v primeranom ochrannom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, káblov a kópie dodacieho listu a faktúry reklamačnému technikovi. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný protokol". Záručná doba a záručný servis pokiaľ predávajúci nestanoví inak sa riadia ustanoveniami príslušných zákonov SR. Reklamácie sa poskytovateľ snaží riešiť v spolupráci s výrobcami v čo najkratšom čase. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Spoločnosť Rock Centrum si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná a riešenie je vykonávané opravou, alebo výmenou vadnej súčasti za novú, minimálne rovnakých parametrov alebo lepších. Mimomartinský zákazníci môžu zaslať na vlastné náklady reklamovaný tovar na adresu spoločnosti Ambra Pietra 40, 036 01 Martin, Slovensko, ktorá sprostredkuje dopravu a odovzdanie tohto reklamovaného tovaru priamemu servisnému stredisku. Zaslanie opraveného resp. vymeneného tovaru spät k zákazníkovi v prípade uznanej reklamácie hradí poskytovateľ. Spoločnosť Rock Centrum nenesie žiadnu zodpovednosť za ochranu, stratu či poškodenie údajov na nosičoch dát ktoré sú predmetom alebo súčasťou reklamácie a je povinnosťou zákazníka dôležité dáta zálohovať. Odovzdaním zariadenia do reklamácie alebo servisu zákazník súhlasí s vymazaním všetkých údajov bez náhrady.


11. Zánik záruky
Oprávnenie na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom elekrickom alebo magnetickom poli), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou (technik servisnej organizácie). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Reklamácie mechanicky poškodeného tovaru je nutné uplatniť ihneď pri osobnom odbere alebo pri dodávke tovaru. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Neskoršie reklamácie tohoto typu nie je možné akceptovať. Reklamácie spotrebného materiálu sa uznávajú len v prípade, že jeho zakúpenie v spoločnosti Rock Centrum je nepochybné a tento nebolo možné na jeho účel použiť vôbec od začiatku, čo musí zákazník bezpečne preukázať. Ak došlo k čiastočnému spotrebovaniu materiálu, nahradiť je možné maximálne jeho nespotrebovanú časť, avšak len ak takýto postup umožňuje výrobca a množstvo spotrebovaného materiálu je objektívne zistiteľné. Ak spotrebovanú časť nie je možné určiť pohľadom, resp. podľa hmotnosti, spôsob prípadnej náhrady určí pracovník preberajúci reklamáciu.


12. Všeobecné ustanovenie
Vydaním týchto obchodných a reklamačných podmienok nie sú nijako dotknuté alebo obmedzené zákonom dané práva a nároky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, práva Európskej únie či medzinárodných zmlúv ktorými je Slovenská republika viazaná pokiaľ sa na tieto práva a slobody osoba, ktorá sa domnieva že jej práva sú postupom predávajúceho obmedzené alebo dotknuté odvolá a svoj nárok hodnoverným spôsobom preukáže.


13. Ochrana osobných údajov
Poskytnutím akýchkoľvek údajov ten kto ich poskytol súhlasí s ich spracovaním v informačnom systéme spoločnosti Rock Centrum a zároveň súhlasí s kontaktovaním svojej osoby pracovníkmi spoločnosti Rock Centrum za účelom realizácie objednávok, riešenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov, marketingu a prieskumu spokojnosti klientov.


14. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke  www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.