Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom eshopu https://eshop.rockcentrum.sk alebo prostredníctvom e-mailu

(ďalej len „Obchodné podmienky“)


 1. Všeobecné ustanoveniaPredávajúci:

Názov: Rock centrum

Miesto podnikania: Ambra Pietra 40, 036 01 Martin

IČO: 32660162

DIČ: 1020494145

Zapísaný: Živnostenský register, Okresný úrad Martin, 506-5118

e-mail: rock-centrum@rock-centrum.sk;  digital@rock-centrum.sk

telefónne číslo: 0949529739

web: www.rockcentrum.sk

(ďalej len „predávajúci“)


 1. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcich, ktorými môžu byť spotrebitelia alebo podnikatelia (ďalej len: „kupujúci“) pri predaji tovaru s miestom dodania v Slovenskej alebo Českej republike prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.rockcentrum.sk(ďalej len „Eshop“)alebo prostredníctvom e-mailu a sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

 2. Kupujúci zaslaním objednávky a zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí, že uzavreté kúpnej zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku (v prípade kupujúceho – spotrebiteľa), ďalšími podmienkami uvedenými na internetovej stránke www.rockcentrum.ska príslušnými právnymi predpismi SR.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia na internetovej stránke www.rockcentrum.sk. V prípade uzavretej kúpnej zmluvy sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. 

 4. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmetská 71, P.O.BOX B-89, 011 79  Žilina.

 5. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

 6. Tieto Obchodné podmienky a kúpna zmluva  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. 

 7. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúcich na voľbu práva Slovenskej republiky ako rozhodného práva, keď uvedená voľba práva je vykonaná v súlade s ustanovením čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (ďalej len „Nariadenie Rím I“).


 1. Vymedzenie pojmov


Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej súčasťou sú tieto Obchodné podmienky.

Tovarom sa rozumie tovar ponúkaný predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie objednávka tovaru zo strany kupujúceho urobená niektorým zo spôsobov uvedených v čl. IV. ods. 1 týchto Obchodných podmienok.

Cenou sa rozumie cena tovaru podľa konkrétnej objednávky stanovená na základe aktuálneho cenníka predávajúceho uvedeného pri jednotlivých tovaroch v eshope. 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Podnikateľom je:

 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,

 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 3. osoba, ktorá podniká na  základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 4. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je  zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Pre účely týchto Obchodných podmienok je podnikateľ ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), DIČ alebo IČ DPH, potom nakupuje a  vystupuje v zmluvnom vzťahu s predávajúcim ako kupujúci -  podnikateľ. 


 1. Informácie o tovare a cenách


 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu eshopu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

 2. Kupujúci – spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru alebo služby vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a aj v akceptácii objednávky

 3. Ceny predávajúcim potvrdených objednávok sú garantované od prijatia objednávky predávajúcim až po dodanie tovaru.

 1. Objednávka


 1. Kupujúci si môže objednať tovar nasledovnými spôsobmi: 

 1. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu na eshope, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v eshope – v takomto prípade je vytvorenie objednávky podmienené registráciou na stránke www.rockcentrum.sk. Pri registrácii je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho registračný systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a plnenie kúpnej zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii kupujúcim vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predávajúci použiť registračné údaje tiež na marketingové aktivity. Každý kupujúci je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje. Kupujúci si objednáva tovar na eshope stlačením tlačidla „DO KOŠÍKA“.

 2. Prostredníctvom e-mailu, ktorý bol doručený na mailovú adresu uvedenú v kontaktoch, a to: rock-centrum@rock-centrum.sk; digital@rock-centrum.sk.

 3. Telefonické objednávky Tovaru nie sú zo strany predávajúceho akceptované.


Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti: meno a adresu kupujúceho vrátane telefónu alebo e-mailu, IČO v prípade kupujúceho – podnikateľa, množstvo požadovaných kusov presne špecifikovaného tovaru, požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru, cenu za tovar a prepravu. V prípade nákupu špecifického tovaru „na objednávku“, ktorý je treba na želanie kupujúceho objednať u výrobcu alebo dodávateľa, môže predávajúci požadovať zálohu až do výšky 100 % kúpnej ceny.

 1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a že bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, ako aj to tom, že túto cenu je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť, spôsobe úhrady ceny, ktorú si kupujúci zvolil, o dodacích podmienkach, lehote dodávky tovaru.

 2. Po uskutočnení objednávky je kupujúcemu automaticky zaslané Oznámenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Uvedené oznámenie sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. 

 3. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy predávajúceho zaslanej kupujúcemu o akceptovaní objednávky označené ako „potvrdenie o uzavretí zmluvy“. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia, údaje o predávajúcom.

 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. 

 5. Všetky objednávky akceptované  predávajúcim sú záväzné.  Spotrebitelia môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho, uvedený v Obchodných podmienkach v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. 


 1. Dodacie a platobné podmienky


 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho vrátane nákladov na doručenie tovaru.

 2. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Predávajúci je oprávnený využiť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny: (i) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, (ii) online platba platobnou kartou, (iii) online platba platobnými nástrojmi bánk, (iv) v hotovosti pri prevzatí tovaru na predajni v Martine – Ambra Pietra 40, (v) na dobierku pri prevzatí tovaru, (vi) vkladom hotovosti na účet predávajúceho.  

 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

 4. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 7 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim, túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Ak však predávajúci nemá tovar fyzicky na svojom sklade (o čom bude kupujúceho informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 10 týždňov od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré predávajúci nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru kupujúceho (zvyčajne okolnosti vyššej moci). 

 5. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho a ak nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania kupujúcemu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. 

 6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky – potvrdení o uzavretí kúpnej zmluvy predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Doprava tovaru bude realizovaná na náklady kupujúceho (za cenu uvedenú v cenníku zverejneného na stránke www.rockcentrum.skv časti Doprava a platba). 

 7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky – potvrdení o uzavretí kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky. 


 1. Poučenie o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od  kúpnej zmluvy (uvedený článok Obchodných podmienok platí iba pre kupujúcich, ktorí sa považujú za spotrebiteľa)


 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. 

 2. Právo na odstúpenie od uzavretej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu má podľa tohto ustanovenia Obchodných podmienok, ako aj podľa právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa len kupujúci – spotrebiteľ.

 3. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní: 

 • odo dňa prevzatia tovaru (všetkých častí objednaného tovaru), 

 • odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene),

 • odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu tovaru (ak je predmetom zmluvy dodávka tovaru, ktorý pozostáva z viacerých kusov alebo dielov),

 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru  (ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru počas vymedzeného obdobia),

 • odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby,

 • odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. 

 3. Kupujúci svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe na adrese sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu rock-centrum@rock-centrum.sk.  Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.  Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie odstúpenia od zmluvy.

 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. 

 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy  znáša kupujúci. 

 6. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 7. Tovar musí  byť zaslaný alebo odovzdaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

 8. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, t.j. kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

 9. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty). Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti, odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR. 

 10. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

 11. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru predávajúcim kupujúcemu. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 12. Platby budú vrátené kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe alebo iným spôsobom vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady a poplatky. 

 13. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť. 

 14. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 7. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 8. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci  tento obal rozbalil,

 9. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, 

 10. v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.


 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho – podnikateľa

 

 1. Kupujúci - podnikateľ nie jeoprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu.

 2. V prípade, že kupujúci – podnikateľ má záujem o odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu, môže sa s predávajúcim dohodnúť na zrušení kúpnej zmluvy v závislosti na stave tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru bude zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe  strany bude tovar vrátený späť kupujúcemu  - podnikateľovi na jeho náklady  (v prípade ak už bol tovar doručený  predávajúcemu). Predávajúci je oprávnený v prípade odstúpenia od zmluvy účtovať kupujúcemu – podnikateľovi: (i) ďalšie vzniknuté náklady, ako aj (ii) náhradu vzniknutej škody a zároveň (iii) odstupné, ktoré bude účtované vo výške minimálne 20% z kúpnej ceny. V prípade, ak predávajúci súhlasí s odstúpením od zmluvy, Kupujúci – podnikateľ je povinný uhradiť  predávajúcemu odstupné vo výške minimálne 20% z kúpnej ceny.Kupujúci – podnikateľ výslovne súhlasí s výškou dohodnutého odstupného. Odstupné je splatné do 3 dní odkedy predávajúci na jeho úhradu predávajúceho vyzval. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na odstupné voči pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.  

 3. V prípade, ak bude umožnené kupujúcemu – podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, vyhradzuje si predávajúci právo takéto vrátenie spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné pre znovuuvedenie tovaru do predaja. 


 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho alebo neakceptovanie objednávky


 1. Predávajúci je oprávnený neakceptovať objednávku kupujúceho alebo jej časť a tiež je oprávnený odstúpiť od kúpnej  zmluvy alebo jej časti z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, či za podmienok objednávky, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil, prerušil výrobu alebo dovoz tovaru, ak sa výrazným spôsobom zmenila cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke o odstúpení od zmluvy a taktiež za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už uhradil kúpnu cenu (resp. zálohu) a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v obdobnej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci vráti kupujúcemu do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy zaplatenú cenu za tovar alebo zaplatenú zálohu (vrátane nákladov na dodanie), a to prevodom na účet kupujúceho, poprípade spôsobom  určeným kupujúcim. 

 2. Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, a to do 14 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. 


 1. Záruka


 1. Záručná doba pre kupujúcich – spotrebiteľov je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom. 

 2. Dĺžka záruky pre kupujúcich – podnikateľov je 12 mesiacov(pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim - podnikateľom. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka.  

 3. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.


 1. Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií a sťažností kupujúcich


 1. Na vybavovanie reklamácií kupujúcich – spotrebiteľov sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho eshop.rockcentrum.sk,s čím kupujúci súhlasí akceptovaním týchto Obchodných podmienok. 

 2. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení a Reklamačným poriadkom. 

 3. Na kupujúceho - podnikateľa sa pri uplatňovaní vád z tovaru aplikujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 4. Kupujúci má právo uplatniť počas záručnej doby si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré predávajúci zodpovedá. 

 5. Kupujúci je povinný vykonať vizuálnu prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu odporúča predávajúci zásielku nepreberať, prípadne zásielku riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti alebo pošty zápisom o škode. 

 6. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. 

 7. Predávajúci nezodpovedá za vady ku ktorým došlo (i) mechanickým poškodením tovaru, (ii) elektrickým prepätím, (iii) používaním tovaru v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), (iv) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, (v) ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom, (vi) tovar bol poškodený používaním v rozpore so všeobecnými zásadami alebo podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, (vii) zásahom do tovaru inou ako oprávnenou osobou, (viii) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou, (ix) použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, (x) nesprávnym napájacím napätím. 

 8. V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod.). Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softwaru. To neplatí pre rozpor s kúpnou zmluvou.

 9. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v predajni u predávajúceho tak, že doručí tovar vrátane dokladu o zakúpení tovaru a záručného listu do predajne predávajúceho na adrese Ambra Pietra 40, Martin a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, kde bude označený druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu s uplatnením práva na opravu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv, ktorých zoznam je uvedený v záručnom liste k tovaru. 

 10. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. 

 11. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu – podnikateľovi. 

 12. Ak si kupujúci - spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predávajúcim zamietnutá. 

 13. Ak bola reklamácia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 14. Predávajúci vydá kupujúcemu - spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 15. Na vybavenie reklamácie kupujúceho - podnikateľa sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienok predávajúci vybaví v lehote do 60 dní.

 16. Ak bola reklamácia tovaru kupujúcim, ktorý je podnikateľom, v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

 17.  Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení (v prípade kupujúceho – podnikateľa), príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

 3. uplynutím záručnej doby tovaru,

 4. v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v bode 7 tohto článku Obchodných podmienok.

 1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou:

 1.  Kupujúci - spotrebiteľ  má nasledovné práva:

 1. Ak ide o odstrániteľnú vadu – právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného  tovaru alebo súčiastky (ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné). Ak nie je takýto postup možný, má kupujúci – spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

 2.  Ak ide o neodstrániteľnú vadu brániacu riadnemu užívaniu tovaru – právo na výmenu vadného  tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva patria kupujúcemu - spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci – spotrebiteľ  nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu,

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci - spotrebiteľ. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho - spotrebiteľa upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci –spotrebiteľ vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

 1. Kupujúci - podnikateľ má nasledovné práva:

 1. Ak ide o odstrániteľnú chybu – má právo na opravu tovaru. Ak oprava nie je možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci a kupujúci – podnikateľ dohodnúť na primeranej  zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. 

 2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu brániacemu riadnemu užívaniu tovaru –má kupujúci podnikateľ právo na výmenu vadného tovaru. Predávajúci je oprávnený namiesto výmeny tovaru vystaviť kupujúcemu – podnikateľovi dobropis za vadný tovar (odstúpenie od zmluvy). 

 1. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim - spotrebiteľom, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Sťažnosti a podnety môže kupujúci – spotrebiteľ uplatniť osobne v predajni Predávajúceho na adrese Ambra Pietra 40, Martin alebo na e-mailovej adrese rock-centrum@rock-centrum.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.


 1. Ochrana osobných údajov
   

 1. V súvislosti s legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu kupujúci  na stránke www.rockcentrum.sk.


 1. Záverečné ustanovenia  


 1. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

 2. Právny vzťah zmluvných strán, ako aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky. Právom Slovenskej republiky sa tiež riadia všetky mimozmluvné nároky, práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ majú svoj základ v uzavretom zmluvnom vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Pokiaľ zmluva alebo tieto Obchodné podmienky neobsahujú vlastnú úpravu, riadia sa práva a povinnosti strán nasledovne:

 1. pri vzťahoch predávajúceho s kupujúcimi – spotrebiteľmi  - sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka SR a platné právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa,

 2. Pri vzťahoch predávajúceho s kupujúcimi – podnikateľmi – sa aplikujú ustanovenia Obchodného zákonníka SR.  

 1. Kupujúci berie na vedomie a potvrdzuje, že sa s predávajúcim dohodli, že sa spory budú riešené súdmi v Slovenskej republike.  Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku X, bodu 19, ako aj článku XII, bodu 4 týchto Obchodných podmienok.   

 2. Ak je kupujúci spotrebiteľom a má svoje zvyčajné bydlisko v inom členskom štáte Európskej únie, ako je Slovenská republika, nie je kupujúci – spotrebiteľ v dôsledku voľby práva Slovenskej republiky ako práva rozhodného podľa čl. XII. bod 2 týchto Obchodných podmienok a voľby právomoci podľa čl. XII. bod 3 týchto Obchodných podmienok zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú aj právne predpisy EÚ, ako aj predpisy ustanovenia krajiny, v ktorej má spotrebiteľ obvyklé bydlisko, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa práva, ktoré by v prípade absencie voľby bolo rozhodným právom. 

 3. Vydaním týchto Obchodných podmienok nie sú nijako dotknuté alebo obmedzené zákonom dané práva a nároky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, práva Európskej únie či medzinárodných zmlúv ktorými je Slovenská republika viazaná (ktoré nie je možné dohodnúť odchylne), pokiaľ sa na tieto práva a slobody osoba, ktorá sa domnieva že jej práva sú postupom predávajúceho obmedzené alebo dotknuté odvolá a svoj nárok hodnoverným spôsobom preukáže.

 4. Kontaktnou e-mailovou adresou predávajúceho je:  rock-centrum@rock-centrum.sk.

 5. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 28.10.2019 a rušia predchádzajúce znenie Obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 1. Prílohy  

 1. Formulár pre odstúpenie od zmluvy
 2. Reklamačný poriadok